Andrahandsuthyrning

2023-05-25

Det ligger i bostadsrättföreningens intresse att inte allt för stor andel andrahandsuthyrning sker av lägenheterna, då vi värnar att ha aktiva medlemmar för föreningens fortlevnad. Därav har BRF Jaktherren beslutat att införa viss restriktivitet när det häller andrahandsuthyrningar.  Enligt Bostadsrättslagen (7 kap, 10 §) får en bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till någon annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Skäl för andrahandsuthyrning:

  • Uthyrning till egna barn vid synnerliga skäl
  • I väntan på pension
  • Arbete eller studier på annan ort
  • Utlandstjänstgöring beordrad av arbetsgivare eller hjälporganisation
  • Militärtjänstgöring på annan ort
  • Bostadsrätten är svårsåld och en andrahandsupplåtelse kan komma ifråga under en övergångsperiod (normalt max 1 år).
  • Provsambo

Upprepad korttidsuthyrning som mer liknar hotellverksamhet av kommersiell natur kommer inte att godkännas.

Vid önskan om andrahandsuthyrning skall medlem skicka in ansökan till Styrelsen som kommer att behandla ärendet under nästkommande styrelsemöte. Ansökningsblankett och hyreskontraktsblankett kan fås från styrelsen. Styrelsen kan bevilja tillstånd för andrahandsupplåtelse upp till 1 år. Nekar styrelsen tillstånd att hyra ut i andrahand kan bostadsrättshavaren begära att få frågan prövad i hyresnämnden.

Uthyraren har ansvar för lägenheten och att hyran/avgiften betalas i tid. Om andrahandshyresgästen inte sköter lägenheten eller stör grannar kan uthyraren säga upp honom eller henne, eller själv bli uppsagd.

I samenlighet med 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalkens riktlinjer har Styrelsen att i maj 2023 beslutat att bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin bostad i andrahand skall debiteras en avgift om 10% av gällande prisbasbelopp för året lägenheten är upplåten i andrahand.